Vyhlásená výzva Uzavretá

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

máj 2016
december 2016
Operačný program Výskum a inovácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
301 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OP VaI - VA
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie

Základné údaje

OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
31.5.2016
31.12.2016
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
301 000 000,00 €
Výzva je v plnej miere v súlade s RIS3 SK (príloha č. 15 Výzvy) a jej primárnym cieľom je prispieť k napĺňaniu nasledovných  strategických cieľov RIS3 SK:
 • Strategický cieľ 1 RIS3 SK  - Prehlbovať integráciu a ukotvenie kľúčových priemyselných odvetví, ktoré zvyšujú miestnu pridanú hodnotu, prostredníctvom spolupráce miestnych dodávateľských reťazcov a podporou ich vzájomného sieťovania – a to tým, že parciálnym cieľom predkladanej výzvy je:
  • Opatrenie 1.1 Rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií: podporiť tvorbu konzorcií pre riešenie multidisciplinárnych problémov a vznik priemyselných VaI centier a podpora existujúcich priemyselných VaI centier na Slovensku.
 • Strategický cieľ 2 RIS3 SK  - Zvýšiť príspevok výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti – a to tým, že ďalšími parciálnymi cieľmi výzvy je:
  • Opatrenie 2.1 Posilňovanie excelentnosti výskumu: posilniť excelentnosť/kvalitu výskumu na Slovensku,
  • Opatrenie 2.2 Rozvoj excelentného výskumu so zabezpečením potrebnej infraštruktúry pre výskum a vývoj : podporiť budovanie infraštruktúry pre výskum a vývoj pre tvorbu znalostnej bázy a prípravu ľudských zdrojov orientovaných na potreby priemyslu a spoločenskej praxe v oblastiach tematických priorít,
  • Opatrenie 2.3 Prepájanie univerzít, akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z oblasti priemyslu: prepájanie univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných inštitúcií a partnerov z oblasti priemyslu.
V súlade s vyššie uvedeným je strategickým cieľom výzvy podporiť nové, alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia. Priemyselné výskumno-vývojové centrum[1] – je výskumné konzorcium (t.j. nie je to samostatný právny subjekt) fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia, alebo malý, stredný podnik, resp. veľký podnik, pričom platí, podmienka, že v prípade voľby jediného partnera podniku veľký podnik nemôže byť partnerom veľký podnik tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci v zmysle schémy štátnej pomoci. Projekt na podporu priemyselného výskumno-vývojového centra je projekt, v rámci ktorého sa realizujú výskumno-vývojové aktivity konzorcia partnerov na báze vysokej kvality/excelentnosti a vysokou mierou potenciálnej využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxe.
Priemyselné výskumno-vývojové centrum nemusí byť monotematické – podľa potreby nositeľa – priemyselného podniku – sa musí definovať jedna, alebo niekoľko nosných výskumno-vývojových tém, na ktoré sa bude centrum zameriavať. Vítaný bude aj multidisciplinárny prístup, ktorý bude prepájať viaceré oblasti špecializácie RIS3 SK[2] v rámci jedného priemyselného centra. Priemyselné výskumno-vývojové centrum môže mať aj ďalších partnerov z ktoréhokoľvek sektora výskumu a vývoja. Má jasný výskumno-vývojový program a jasný cieľ, ktorý v konečnom dôsledku má prispieť k ďalšiemu rozvoju firmy, ktorá je nositeľom priemyselného výskumno-vývojového centra. Sekundárnym cieľom je zapájanie sa takýchto konzorcií aj do medzinárodných výskumno-vývojových aktivít. Priemyselné výskumno-vývojové centrum nie je samostatným právnym subjektom, ale funguje ako projektové partnerstvo zúčastnených inštitúcií. Konzorcium nie je uzavreté a nemenné a v priebehu existencie sa môžu jeho jednotliví partneri meniť. Centrum je založené na dlhšie obdobie (t.j. nielen za účelom jedného projektu) a cieľom zo strany štátu je možné podporovať ho dlhšiu dobu v zmysle pravidiel štátnej pomoci a po tejto dobe by malo byť centrum schopné získavať na svoju prevádzku iné zdroje financovania – vrátane súkromných zdrojov.
V zmysle dobrej praxe z programového obdobia 2007 – 2013 predstavuje predkladaná výzva schému kolaboratívneho výskumu, kde tému výskumu/vývoja určuje podnik, ako nositeľ výskumného centra. V rámci projektu je povinný aspoň 1 partner zo štátneho/verejného/mimovládneho/súkromného sektora výskumu a vývoja tak, aby v rámci každého predkladaného projektu dochádzalo v zmysle pravidiel štátnej pomoci k efektívnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerom/partnermi projektu. Partnermi projektu môžu byť aj ďalšie podnikateľské subjekty, ako aj výskumné inštitúcie nevykonávajúce hospodársku činnosť[3]. Cieľom každého projektu je vytvoriť konkrétne výsledky, ktoré majú silný potenciál využiteľnosti v následnej praxi (prototyp/patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/nová metóda, postup a pod.) v oblastiach hospodárskej/perspektívnej hospodárskej špecializácie RIS3 SK.
V rámci každého predkladaného projektu je umožnené využívať aj účasť zahraničných špičkových vedcov/odborníkov z praxe, ako aj v prípade potreby pre konkrétne priemyselné výskumno-vývojové centrum využiť kapacity slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí  prostredníctvom ich reintegrácie do prostredia priemyselných výskumno-vývojových centier. Predpokladá sa, že podporené projekty výskumno-vývojových centier prispejú k aktívnejšej účasti slovenských výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov vo výzvach Horizontu 2020, pripadne iných súčastí Európskeho výskumného priestoru.
Vítaná je aj spolupráca so špičkovými výskumnými inštitúciami z členských štátov EÚ za pomoci využitia článku 70 Všeobecného nariadenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch EÚ formou využitia ich personálnych kapacít – špičkových vedeckých pracovníkov[4]. V rámci takejto spolupráce bude v súlade s platnou legislatívou umožnené za využitia článku 70 Všeobecného nariadenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch EÚ zapojenie sa výskumno-vývojových kapacít z BSK na úrovni aktivít, resp. časti aktivít projektu, ktorých realizácia bude mať prínos pre oblasti mimo Bratislavského kraja. Cieľom je, aby žiadatelia/partneri, ktorí majú výskumnú infraštruktúru v BSK, mohli túto infraštruktúru využívať pri riešení konkrétnych projektov. V prípade využitia článku 70 (2) je možné financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné výdavky:
 
V prípade využitia článku 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je možné financovať v rámci predkladaných projektov nasledovné výdavky:
1. V rámci BSK – personálne výdavky na výskumných pracovníkov (interní zamestnanci a dohoda o vykonaní práce) a spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod.). Inštitúcie so sídlom v BSK môžu byť aj priamo v pozícii žiadateľa/partnera v rámci predkladaných projektov.
2. V iných členských krajinách EÚ – personálne výdavky na výskumných pracovníkov – expert/odborník (interní zamestnanci a dohoda, princíp ekonomického zamestnávania) a cestovné náhrady (doprava, vedľajšie výdavky súvisiace s dopravou). V prípade potreby spotrebného materiálu na realizáciu výskumno-vývojových činností, tento musí byť obstaraný žiadateľ/partnerom projektu s miestom realizácie mimo oprávnené územie.
V prípade, že daný expert bude vykonávať výskumné činnosti na základe dohody, budú tieto činnosti rovnako v rámci oprávneného územia resp. domovskej krajiny, avšak dohoda môže byť uzavretá len medzi daným expertom a žiadateľom/partnerom a nie domovskou organizáciu experta (s uplatnenia inštitútu ekonomického zamestnávania – na jeho využitie sa uplatňuje článok 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013)[5].
 
Cieľom každého projektu je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a kvalitných výskumných inštitúcií alebo podporiť už existujúce partnerstvá. V rámci priemyselných výskumných centier bude podporovaná celá škála činnosti pokrývajúca všetky potrebné typy výskumno-vývojových aktivít v rámci jedného projektu tak, ako budú prirodzene potrebné pre konkrétny projekt. Podporené môžu byť aj aktivity predkomerčnej povahy (pre-competitive) - výskum s vyšším rizikom, ale súčasne s vysokým následným potenciálom na dosiahnutie prelomových/unikátnych výsledkov. Podnikateľské subjekty môžu realizovať základný výskum s cieľom pripraviť sa na ďalšiu generáciu technológií a vytvoriť si bázu nových poznatkov.
Ak sa podnikateľský subjekt rozhodne realizovať časť svojich aktivít v projekte aj ako základný výskum, musí splniť nasledovné podmienky:
 • musí ísť o orientovaný základný výskum[6],
 • musí ísť len o doplnkovú aktivitu – nie nosnú aktivitu v projekte,
 • potreba realizácie základného výskumu musí byť riadne odôvodnená v opise projektu,
 • obsah aktivity zameranej na základný výskum musí priamo súvisieť s plánovanými hospodárskymi aktivitami a podnikateľským zámerom podniku samotného – táto skutočnosť musí byť jasne popísaná v opise projektu.
 
Podporené budú len projekty zamerané na jednu, alebo viaceré oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, ktoré sú nasledovné:
 • materiálový výskum a nanotechnológie
 • informačno-komunikačné technológie
 • biotechnológie a biomedicína
 • pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
 • udržateľná energetika a energie
Každý návrh projektu musí mať súčasne jasne identifikovanú väzbu medzi oblasťami špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít, na ktoré bude z pohľadu svojich výskumných aktivít zameraný a minimálne jednu oblasť hospodárskej/perspektívnej hospodárskej špecializácie (väzba musí byť reprezentovaná popisom potenciálne využiteľných výstupov v oblastiach hospodárskej/perspektívnej hospodárskej špecializácie).
Na projekty predkladané v rámci tejto výzvy sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, tzn. musia spĺňať podmienky a kritériá nasledovnej schémy štátnej pomoci:
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) MŠVVaŠ SR (č. SA.44297) zverejnená v Obchodnom vestníku č. 247/2015 vydanom dňa 28.12.2015 pod G000025 – plné znenie schémy je prílohou č. 3 výzvy.
 
S cieľom zabezpečiť optimálne čerpanie finančných prostriedkov v rámci OP VaI v nadväznosti na ukazovatele výkonnostného rámca OP VaI budú úspešní žiadatelia/prijímatelia povinní do 31.12.2017  predložiť prostredníctvom žiadostí o platbu (žiadosti o priebežnú platbu/záverečnú platbu, žiadosti o zúčtovanie poskytnutého predfinancovania) výdavky v minimálnej výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu uvedených v zmluve o poskytnutí NFP, a súčasne do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP v minimálnej výške 25 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Nesplnenie tejto podmienky bude automaticky považované za závažné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP s možnosťou poskytovateľa odstúpiť od zmluvy.
 
[1] Ide o definíciu pre potreby výzvy na predkladanie projektov pre typ projektu z OP Výskum a inovácie. Priemyselné výskumno-vývojové centrum je typ partnerstva v rámci projektu, pričom oprávneným žiadateľom je podnikateľský subjekt – ako samostatná právnická osoba založená podľa § 2 ods. 2 a), b)  Obchodného zákonníka.
[2] Kapitola 4 dokumentu „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ - http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039
[3] Štátne, vysokoškolské a neziskové organizácie výskumu a vývoja.
[4] V rámci projektov predkladaných v tejto výzve bude možné využívať tzv. 15% flexibilitu aj na medzinárodnú výskumno-vývojovú spoluprácu – s výnimkou toho, že nebude umožnené, aby sa zahraničné inštitúcie stali priamo žiadateľmi/partnermi projektu (s výnimkou organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby). Pre podrobnejšiu informáciu o spôsobe využívania 15% flexiblity pozri prílohu č. (10) k tejto výzve.
[5] https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_usmernenia/Medzinarodne_zdanovanie/2014/2014_02_26_zak_5959_2003_par_5.pdf
[6] Orientovaný základný výskum je uskutočňovaný s očakávaním, že vytvorí širokú základňu poznatkov, ktoré pravdepodobne vytvoria základ riešenia už známych alebo očakávaných súčasných alebo budúcich problémov či možností.
 
 
 • Poskytnutie zálohovej platby
 • Predfinancovanie
 • Priebežná platba
Evidencie partnerov

Posudzované obdobia

Neboli určené žiadne Posudzované obdobia.

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ výzvy
Výskumná agentúra
SORO_OPVaI_ASFEU - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - VA
31819494
Sliačska 1, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
Poskytovanie informácií o výzve
info@vyskumnaagentura.sk
+421 2 69 299 357 a +421 2 69 299 383
Kontaktné osoby (0 záznamov)
Meno Telefónny kontakt E-mail

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 313010041A015 - Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
 • 313010041P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií

Podmienky poskytnutia príspevku

01. Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy alebo Príloha č. 1 ŽoNFP Výskumno-vývojový zámer
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
02. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
03. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
04. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
05. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
06. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
07. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka organizácie žiadateľa (Údaje z účtovnej závierky/test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
08. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
09. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami (Doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu)
spolu so ŽoNFP
Model súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka organizácie žiadateľa (Údaje z účtovnej závierky/test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
10. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich trestných činov:
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov žiadateľa (Výpis z registra trestov)
spolu so ŽoNFP
11. Podmienka oprávnenosti partnera (právna forma)
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
12. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
13. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
14. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
15. Podmienka, že voči partnerovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
16. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči partnerovi
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
17. Podmienka, že partner nie je podnikom v ťažkostiach
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Účtovná závierka organizácie partnera (Údaje z účtovnej závierky/test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
18. Podmienka, že voči partnerovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
19. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami (Doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu)
spolu so ŽoNFP
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Účtovná závierka organizácie partnera (Údaje z účtovnej závierky/test podniku v ťažkostiach)
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
20. Podmienka, že partner ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať partnera v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdený za niektorý z nasledujúcich trestných činov:
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Originál alebo overená kópia výpisu z registra trestov partnera (Výpis z registra trestov)
spolu so ŽoNFP
21. Podm., že každá aktivita projektu musí byť označená za úlohu patriacu do niektorej z kategórií základného, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, nezávislého VaV alebo že ide o aktivitu zameranú na zriadenie a modernizáciu výskumnej infraštr
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
22. Podmienka neukončenia fyzickej realizácie hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
23. Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP VaI
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
24. Podmienka vo vzťahu k dĺžke realizácie projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
25. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z OP VaI
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Prehľad o poskytnutej štátnej pomoci (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
Prieskum trhu (Prieskum trhových cien)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Zoznam zakúpeného/obstaraného technického, prístrojového a laboratórneho vybavenia (Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov)
spolu so ŽoNFP
26. Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
27. Podmienka vecnej oprávnenosti výdavkov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Podpísané životopisy zamestnancov žiadateľa/partnera (Životopis)
spolu so ŽoNFP
Rozpočet projektu (Rozpočet projektu)
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
28. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Zoznam pozemkov a stavieb (Prílohy definované RO/SO)
spolu so ŽoNFP
29. Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
30. Podmienka relevantného spôsobu financovania
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
31. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania žiadateľom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
32. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania partnerom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
33. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie – malý a stredný podnik (Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Čestné vyhlásenie – malý a stredný podnik (Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa)
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
34. Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné aktivity projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
35. Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu žiadateľom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie, že predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je financovanie stavebných činností (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom (Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov)
spolu so ŽoNFP
Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom)
spolu so ŽoNFP
36. Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu partnerom
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie, že predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je financovanie stavebných činností (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Doklady o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k príslušným stavbám a pozemkom (Doklady k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov)
spolu so ŽoNFP
Rozhodnutie príslušného stavebného úradu (Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom)
spolu so ŽoNFP
37. Oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Čestné vyhlásenie o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
Výstupy z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP)
spolu so ŽoNFP
38. Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (v rámci čestného vyhlásenia žiadateľa v ŽoNFP). (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP
39. Maximálna a minimálna výška príspevku
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
40. Časová oprávnenosť realizácie projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
41. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP) (Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP))
spolu so ŽoNFP
Výskumno-vývojový zámer (Opis projektu)
spolu so ŽoNFP
42. Podmienka predloženia zmluvy o partnerstve
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
43. Podmienka predloženia iba 1 žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
44. Podmienka neprípustnosti nahradenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov inštitútom partnerstva
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
45. Podmienka, že žiadateľ sa nesmie zúčastniť ako uchádzač VO vo VO partnera a nesmie byť dodávateľom partnera pre aktivity vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
46. Podmienka, že partner sa nesmie zúčastniť ako uchádzač VO vo VO žiadateľa ani iného partnera a nesmie byť dodávateľom žiadateľa alebo iného partnera pre aktivity vykonávané v rámci projektu predkladaného v tejto výzve
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
47. Podmienka oprávnenosti partnerstva
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Vyhlásenie o partnerstve a čestné vyhlásenie partnerov (Čestné vyhlásenie)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Banskobystrický kraj
 • Belgicko
 • Bratislavský kraj
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Írsko
 • Košický kraj
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Nitriansky kraj
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Prešovský kraj
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Taliansko
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby (Slovensko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (Slovensko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Medzinárodné organizácie a združenia (Slovensko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Neinvestičný fond (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR (Slovensko)
 • Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
Oprávnené výdavky (36 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
021 - Stavby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
013 - Softvér
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
014 - Oceniteľné práva
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
023 - Dopravné prostriedky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
502 - Spotreba energie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
112 - Zásoby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
518 - Ostatné služby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
521 - Mzdové výdavky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
511 - Opravy a udržiavanie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
512 - Cestovné náhrady
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
568 - Ostatné finančné výdavky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
551 - Odpisy
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
013 - Softvér
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
014 - Oceniteľné práva
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
021 - Stavby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
023 - Dopravné prostriedky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
112 - Zásoby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
502 - Spotreba energie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
511 - Opravy a udržiavanie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
512 - Cestovné náhrady
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
518 - Ostatné služby
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
521 - Mzdové výdavky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
548 - Výdavky na prevádzkovú činnosť
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
551 - Odpisy
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
568 - Ostatné finančné výdavky
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Podporné aktivity
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
FTE
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
FTE
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
FTE
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet podaných patentových prihlášok
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
FTE
Nie
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
počet
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
EUR
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
EUR
Áno
1 záznam
Typ aktivity
Podpora VaV v rámci individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier (podnik priamy príjemca príspevku) v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Štátna pomoc

 • Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 056 Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
 • 057 Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení vo veľkých spoločnostiach, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
 • 058 Výskumná a inovačná infraštruktúra (verejná)
 • 059 Výskumná a inovačná infraštruktúra (súkromná vrátane vedeckých parkov)
 • 060 Výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátane nadväzovania kontaktov
 • 061 Výskumné a inovačné činnosti v súkromných výskumných strediskách vrátane nadväzovania kontaktov
 • 062 Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
Hospodárska činnosť
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 01 Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 02 Rybolov a akvakultúra
 • 03 Výroba potravín a nápojov
 • 04 Výroba textilu a textilných výrobkov
 • 05 Výroba dopravných prostriedkov
 • 06 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 07 Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • 08 Stavebníctvo
 • 09 Ťažba a dobývanie (vrátane ťažby energetických surovín)
 • 10 Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
 • 11 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • 12 Doprava a skladovanie
 • 13 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
 • 14 Veľkoobchod a maloobchod
 • 15 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
 • 16 Finančné a poisťovacie činnosti
 • 17 Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti
 • 18 Verejná správa
 • 19 Vzdelávanie
 • 20 Zdravotníctvo
 • 21 Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
 • 22 Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
 • 23 Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
 • 24 Iné nešpecifikované služby
Typ územia
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 01 Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 05 Spolupráca naprieč národnými alebo regionálnymi programovými oblasťami vo vnútroštátnom kontexte
Forma financovania
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy