Vyhlásená výzva

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

január 2018
apríl 2018
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Zahraničie
3 200 000,00 €
Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Uzavretá
Nie

Základné údaje

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Uzavretá
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
16.1.2018
16.4.2018
 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
3 200 000,00 €
Informatívne partnerstvo, Evidencie partnerov

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy a kontaktné údaje

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
MPRV SR
infoservis@land.gov.sk
02/58317281
Kontaktné osoby (1 záznam)
Meno Telefónny kontakt E-mail
Ing. Libor Malovaný
58317281

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304010 - 1. Využívanie inovačného potenciálu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 304010120AX01 - Realizácia aktivít projektu
 • 304010120AX07 - Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
 • 304010002P - Podporné aktivity
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií

Podmienky poskytnutia príspevku

Prílohy k žiadosti o NFP podľa podmienok výzvy
spolu so ŽoNFP
Požadované prílohy
Bez osobitnej prílohy (Bez osobitnej prílohy)
spolu so ŽoNFP
Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO (Opis projektu a osobitné potvrdenia a iné dokumenty definované RO)
spolu so ŽoNFP

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Zlínský kraj
 • Žilinský kraj
 • Akciová společnost (Česko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (Česko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komora (s výjimkou profesních komor) (Česko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Kraj (Česko)
 • Nadace (Česko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Národní podnik (Česko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy (Česko)
 • Obecně prospěšná společnost (Česko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Organizační složka státu (Česko)
 • Pobočný spolek (Česko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení (Česko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Příspěvková organizace (Česko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (Česko)
 • Společnost komanditní (Česko)
 • Společnost s ručením omezeným (Česko)
 • Společný podnik (Česko)
 • Společný podnik (s více zakladateli) (Česko)
 • Spolek (Česko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Státní podnik (Česko)
 • Stavovská organizace - profesní komora (Česko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • Svazek obcí (Česko)
 • Školská právnická osoba (Česko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Veřejná obchodní společnost (Česko)
 • Veřejná výzkumná instituce (Česko)
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (Česko)
 • Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) (Česko)
 • Vysoká škola (Česko)
 • Zájmové sdružení (Česko)
 • Zájmové sdružení právnických osob (Česko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Akciová společnost (Česko)
 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci (Česko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Iná organizácia verejnej správy (Slovensko)
 • Iná právnicka osoba [neplatné] (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Komora (s výjimkou profesních komor) (Česko)
 • Komora (s výnimkou profesných komôr) (Slovensko)
 • Kraj (Česko)
 • Nadace (Česko)
 • Nadácia (Slovensko)
 • Národní podnik (Česko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec nebo městská část hlavního města Prahy (Česko)
 • Obecně prospěšná společnost (Česko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Organizační složka státu (Česko)
 • Pobočný spolek (Česko)
 • Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení (Česko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Příspěvková organizace (Česko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) (Česko)
 • Společnost komanditní (Česko)
 • Společnost s ručením omezeným (Česko)
 • Společný podnik (Česko)
 • Společný podnik (s více zakladateli) (Česko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Státní podnik (Česko)
 • Stavovská organizace - profesní komora (Česko)
 • Stavovská organizácia - profesná komora (Slovensko)
 • Svazek obcí (Česko)
 • Školská právnická osoba (Česko)
 • Štátny podnik (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Veřejná obchodní společnost (Česko)
 • Veřejná výzkumná instituce (Česko)
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (Česko)
 • Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) (Česko)
 • Vysoká škola (Česko)
 • Zájmové sdružení (Česko)
 • Zájmové sdružení právnických osob (Česko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Cyprus
 • Česko
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Chorvátsko
 • Írsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Luxembursko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Taliansko
Oprávnené výdavky (13 záznamov)
Konkrétny cieľ Typ aktivity Skupina výdavkov
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Podporné aktivity
997 - Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
994 - Výdavky na expertízu a iné externé služby
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
993 - Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
992 - Personálne výdavky
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
991 - Príprava projektu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
996 - Investície
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Realizácia aktivít projektu
995 - Výdavky na vybavenie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
994 - Výdavky na expertízu a iné externé služby
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
993 - Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
992 - Personálne výdavky
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
991 - Príprava projektu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
996 - Investície
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
995 - Výdavky na vybavenie

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Realizácia aktivít projektu
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Realizácia aktivít projektu
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
počet
Nie
2 záznamy
Typ aktivity
Realizácia aktivít projektu
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu

Štátna pomoc

 • Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doplňujúce informácie a dokumenty

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Oblasť intervencie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 060 Výskumné a inovačné činnosti vo verejných výskumných strediskách a v kompetenčných centrách vrátane nadväzovania kontaktov
 • 062 Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
 • 063 Podpora klastrov a obchodné siete, najmä v prospech MSP
 • 064 Výskumné a inovačné postupy v MSP (vrátane systémov poukazov, inovácií v oblasti postupov, projektov, služieb a sociálnej inovácie)
 • 116 Zlepšenie kvality a efektívnosti terciárneho a ekvivalentného vzdelávania a prístupu k nemu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
 • 117 Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania
 • 118 Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality
Hospodárska činnosť
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 01 Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • 02 Rybolov a akvakultúra
 • 03 Výroba potravín a nápojov
 • 04 Výroba textilu a textilných výrobkov
 • 05 Výroba dopravných prostriedkov
 • 06 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • 07 Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
 • 08 Stavebníctvo
 • 09 Ťažba a dobývanie (vrátane ťažby energetických surovín)
 • 10 Elektrina, plyn, para, teplá voda a studený vzduch
 • 11 Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
 • 12 Doprava a skladovanie
 • 13 Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb
 • 14 Veľkoobchod a maloobchod
 • 15 Činnosti cestovného ruchu, ubytovacích a stravovacích služieb
 • 16 Finančné a poisťovacie činnosti
 • 17 Činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom a obchodné činnosti
 • 18 Verejná správa
 • 19 Vzdelávanie
 • 20 Zdravotníctvo
 • 21 Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby
 • 22 Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
 • 23 Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia
 • 24 Iné nešpecifikované služby
Typ územia
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 01 Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
 • 02 Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
 • 03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 01 Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
 • 07 Neuplatňuje sa
Sekundárny tematický okruh ESF
Neboli nájdené žiadne záznamy