Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

NFP301010D694
10.3.2017
Operačný program Technická pomoc
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
367 655,86 €
367 655,86 €
OPTP-P01-SC3-2016-4 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
Úrad vlády Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OPTP
Mesto Banská Bystrica
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP301010D694
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
13.2.2017
10.3.2017
Priradenie k programovej štruktúre
301000 - Operačný program Technická pomoc
301010 - 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Vyhlasovateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15, 81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
50349287
2120287004
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri (1 záznam)
IČO Názov Štát
00313271
Mesto Banská Bystrica
Slovensko

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj a propagácia a zefektívnenie koordinácie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC). IPC pre Banskobystrický kraj bude lokalizované u partnera – mesta Banská Bystrica.
Cieľom IS IPC je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.
IPC bude verejnosti, žiadateľom a prijímateľom k dispozícii minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytuje osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho bude spravovať databázu záujemcov o EŠIF; spolupracovať pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach s RO, vykonávať prieskumy o EŠIF na území Banskobystrického kraja, prípadne vykonávať ďalšie informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadi IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou ako ďalšie zriadené IPC, na plnení ktorej bude úzko spolupracovať s koordinátorom IS IPC. IPC bude polročne, na základe správ o činnosti, monitorované a hodnotené zo strany CKO a riadiacich orgánov. Polročne bude IPC vydávať Správu o činnosti IPC.
CKO v predchádzajúcom projekte, podporenom z tohto vyzvania zriadil v spolupráci s partnermi centrá v šiestich samosprávnych krajoch. Na základe doterajších skúseností IPC a CKO sa ako relatívne nedostatočná prejavila propagácia IS IPC na centrálnej úrovni; výmena skúseností medzi zamestnancami IS IPC; a podpora činnosti gestora IS IPC. Posilnenie identifikovaných rizikových oblastí bude podporené v rámci tohto predloženého projektu.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
380 173,96 €
0,00 €
96,7073 %
367 655,86 €
12 518,10 €
Schválená výška NFP
380 173,96 €
380 173,96 €
96,7073 %
367 655,86 €
12 518,10 €

Harmonogram realizácie projektu

24
január 2017
december 2018
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0253
Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (8 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
6,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 121 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia
Hospodárska činnosť
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 18 - Verejná správa
Typ územia
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy