Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1

NFP301010B351
28.6.2016
Operačný program Technická pomoc
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
1 725 552,22 €
1 725 552,22 €
OPTP-P01-SC3-2016-4 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
Úrad vlády Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OPTP
Košický samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP301010B351
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
30.5.2016
28.6.2016
Priradenie k programovej štruktúre
301000 - Operačný program Technická pomoc
301010 - 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Vyhlasovateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
RO_OPTP - Riadiaci orgán OPTP
00151513
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Partneri (6 záznamov)
IČO Názov Štát
35541016
Košický samosprávny kraj
Slovensko
37861298
Nitriansky samosprávny kraj
Slovensko
37870475
Prešovský samosprávny kraj
Slovensko
36126624
Trenčiansky samosprávny kraj
Slovensko
37836901
Trnavský samosprávny kraj
Slovensko
37808427
Žilinský samosprávny kraj
Slovensko

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC). IPC budú lokalizované u partnerov – relevantných VÚC.
Cieľom IS IPC je najmä zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.
IPC budú verejnosti, žiadateľom a prijímateľom k dispozícii minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho budú spravovať databázu záujemcov o EŠIF; spolupracovať pri informačných aktivitách, seminároch a školeniach s RO, vykonávať prieskumy o EŠIF na území kraja, prípadne vykonávať ďalšie informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadia IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej budú úzko spolupracovať s koordinátorom IPC. IPC budú polročne, na základe správ o činnosti, monitorované a hodnotené zo strany CKO a riadiacich orgánov. Polročne IPC budú vydávať Správu o činnosti IPC.
CKO si v žiadosti nárokuje iba výdavky na  pracovné stretnutia a rokovania s partnermi v súvislosti s projektom, keďže ostatné výdavky budú podporované v rámci iných vyzvaní. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
1 812 923,20 €
95,1807 %
1 725 552,22 €
87 370,98 €
Schválená výška NFP
1 812 923,20 €
95,1807 %
1 725 552,22 €
87 370,98 €

Harmonogram realizácie projektu

32
máj 2016
december 2018
32

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0253
Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF
počet
6,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (8 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Slovensko
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
6,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 121 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia
Hospodárska činnosť
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 18 - Verejná správa
Typ územia
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 07 - Neuplatňuje sa
Forma financovania
301010031 - 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy