Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel

NFP313010C043
16.6.2017
Operačný program Výskum a inovácie
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
6 883 160,08 €
6 883 160,08 €
OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Výskumná agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - VA
Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko, JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o., Technická univerzita v Košiciach
Košický kraj, Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP313010C043
MASYKO – modulárny automatizovaný systém kontroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
18.7.2016
16.6.2017
Priradenie k programovej štruktúre
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ
Výskumná agentúra
SORO_OPVaI_ASFEU - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - VA
31819494
Sliačska 1, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./
Južná trieda 95, 04124 Košice - mestská časť Juh
31651585
2020490285
Áno
SK2020490285
Akciová spoločnosť
Partneri (3 záznamy)
IČO Názov Štát
37840347
Elektrotechnický klaster - Západné Slovensko
Slovensko
36759007
JASPLASTIK-AUTOMOTIVE, s.r.o.
Slovensko
00397610
Technická univerzita v Košiciach
Slovensko

Stručný popis projektu

MASYKO – Modulárny Automatizovaný SYstém KOntroly akosti tvarovo zložitých výliskov pre automobilový a elektrotechnický priemysel
 
Hlavným očakávaným výsledkom výskumu predkladaného projektu bude MASYKO, zariadenie vyvinuté na báze skúmania v oblasti servisnej robotiky, meracej techniky a vyhodnocovania dát priemyselnej výroby. Účelom zariadenia bude inovatívna schopnosť kontrolovať tvarovo zložité výlisky z hľadiska kvality. Komplexne pôjde o automatizovaný modulárny systém, ktorý sa bude dať hardvérovo a softvérovo konfigurovať podľa zložitosti kontrolovaného výlisku. Cieľom je zabezpečiť 100 %-nú kontrolu výliskov v prijateľnom čase – rádovo niekoľkých sekúnd až minút. MASYKO je určené predovšetkým pre výrobcov tvarovo zložitých výliskov pre automobilový priemysel, ale bude sa dať využiť aj v iných oblastiach priemyslu (napr. výroba plastových komponentov pre sektor spotrebnej elektroniky). Po mechanickej stránke pôjde o špičkové zariadenie vybavené sadou meracích modulov špecializovaných na konkrétny spôsob merania a kontroly. Je reálny predpoklad, že výsledky a výstupy projektu budú mať pozitívny dopad na celé odvetvie a budú univerzálne uplatniteľné v určitej rozmerovej a materiálovej škále výrobkov.
 
 

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
8 210 815,87 €
83,8304 %
6 883 160,08 €
1 327 655,79 €
Schválená výška NFP
8 210 815,87 €
83,8304 %
6 883 160,08 €
1 327 655,79 €

Harmonogram realizácie projektu

60
august 2016
júl 2021
60

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (8 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0057
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
EUR
3 000,0000
P0106
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
počet
2,0000
P0231
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
FTE
5,0000
P0315
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
FTE
2,0000
P0325
Počet podporených výskumných inštitúcií
počet
2,0000
P0355
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
2,0000
P0762
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
počet
25,0000
P0763
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
FTE
8,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (3 záznamy)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice I
Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Galanta
Matúškovo
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
44,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
  • 059 - Výskumná a inovačná infraštruktúra (súkromná vrátane vedeckých parkov)
  • 061 - Výskumné a inovačné činnosti v súkromných výskumných strediskách vrátane nadväzovania kontaktov
  • 062 - Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
Hospodárska činnosť
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Typ územia
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313010041 - 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
  • 07 - Neuplatňuje sa