Schválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Obstaranie komplexnej technologickej linky s cieľom inovácie produktov spoločnosti PYROBATYS SK, s.r.o.

NFP313010C585
6.6.2017
Operačný program Výskum a inovácie
PYROBATYS SK, s.r.o.
3 795 000,00 €
3 795 000,00 €
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
Prešovský kraj

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP313010C585
Obstaranie komplexnej technologickej linky s cieľom inovácie produktov spoločnosti PYROBATYS SK, s.r.o.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
30.9.2016
6.6.2017
Priradenie k programovej štruktúre
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
00686832
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
PYROBATYS SK, s.r.o.
Osloboditeľov 679, 05935 Batizovce
35703130
2020311689
1000464993
Áno
SK2020311689
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľ projektu je vybudovanie novej prevádzky, v ktorej sa budú vyrábať nové produkty spoločnosti PYROBATYS SK, s.r.o.“, ktorá producentom stavebných výrobkov s požiarnou odolnosťou, a to hlavne dverí a zasklených stien z rôznych druhov materiálov. Spoločnosť pôsobí na uvedenom trhu 20 rokov, je vnímaná ako líder na trhu Slovenskej republiky a pôsobí taktiež na trhu Českej republiky. Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v uvedenej oblasti, vrátane poradenstva, servisu, dopravy na miesto stavby a montáž výrobkov.
Hlavnou aktivitou projektu je "ostatné inovačné opatrenie" realizované obstaraním technologického zariadenia, a to komplexnej technologickej linky na produkciu špeciálneho vrstveného skla  s požiarnou odolnosťou v predpokladanej výške investície 6,9 mil. EUR bez DPH.
Komplexná technologická linka má plne zabezpečiť produkciu veľkorozmerového vrstveného tabuľového skla s požiarnou odolnosťou, ktoré je možné ďalej opracovávať. Predmetný výrobok je laminované sklo s tepelne aktívnymi vrstvami, ktoré sa v prípade vysokých teplôt (pri požiari) menia na tuhý a nepriehľadný požiarny štít. Produkt sa štandardne zapracováva do požiarne deliacich konštrukcií, hlavne zasklených dverí a interiérových priečok.
Hlavná aktivita projektu vedie k novým produktom, ktoré budú nové pre trh, k inovácii súčasných procesov výrobcu a k zvýšeniu počtu zamestnanosti. Realizácia projektu by mala viesť k vytvoreniu 6 nových produktov, ktorými sú dva produkty polotovarového typu – vrstvené sklo s požiarnou odolnosťou a 4 produkty z oblasti požiarne-deliacich konštrukcií novej generácie. Realizáciou projektu by sa mala taktiež dosiahnuť inovácia súčasného hlavného výrobného procesu vo firme, ako aj procesu expedície a montáže. Projekt by mal zvýšiť zamestnanosť v spoločnosti o 30% a zároveň by mal pomôcť udržať množstvo pracovných miest na súčasnej úrovni.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
6 900 000,00 €
55,0000 %
3 795 000,00 €
3 105 000,00 €
Schválená výška NFP
6 900 000,00 €
55,0000 %
3 795 000,00 €
3 105 000,00 €

Harmonogram realizácie projektu

15
apríl 2017
jún 2018
15

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Schválené merateľné ukazovatele (6 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0091
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
FTE
2,0000
P0288
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
podniky
1,0000
P0289
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
podniky
1,0000
P0512
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
počet
6,0000
P0513
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
počet
4,0000
P0760
Počet inovovaných procesov
počet
2,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Poprad
Batizovce
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
35,0000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • 001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
  • 069 - Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP
Hospodárska činnosť
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
  • 08 - Stavebníctvo
Typ územia
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
  • 07 - Neuplatňuje sa