Projekt v realizácii

Detail Projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS

302051M930
Integrovaný regionálny operačný program
MAS "Horný Šariš - Minčol"
91 050,01 €
IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
86 497,51 €
0,00 €
14.6.2018
1.3.2018
1.10.2019
Prešovský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302051M930
Financovanie prevádzkových nákladov MAS
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
MAS "Horný Šariš - Minčol"
Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín
42420245
2120087849
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Vizia Stratégie MAS „Horný Šariš-Minčol“ je : 
Územie MAS je miestom, ktoré svojím jedinečným imidžom láka turistov a ponúka im kvalitné služby. Je to miesto, kde vznikajú nové pracovné miesta a darí sa podnikaniu. Svojim obyvateľom poskytuje environmentálne čistý a bezpečný priestor pre prácu, kvalitné bývanie a trávenie voľného času.
Na dosiahnutie tejto vízie je potrebné zabezpečiť  efektívnu implementáciu stratégie a zabezpečiť financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD. Za hlavný cieľ projektu sa považuje dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.  
Realizáciou projektu sa zabezpečia finančné prostriedky na implementáciu stratégie MAS.
Zabezpečí sa preplatenie mzdových nákladov a ostatných nákladov súviaciach so zriadením a prevádzkou kancelárie.
Vytvorí sa zázemie pre efektívnu prácu manažmentu MAS a funkčonsť kancelárie MAS. 
Vytvoria sa podmienky pre prácu výkonného orgánu.
Vytvoria sa podmienky pre vyhlasovanie výziev MAS a predkladanie ŽoNFP žiadateľom.
Vytvoria sa podmienky pre kontrolu a hodnotrenie predložených ŽoNFP . Vytvoria sa podmieky pre efektívne čerpanie fianančných prostriedkov.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
91 050,01 €
86 497,51 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
86 497,51
95,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
4 552,50
5,00

Harmonogram realizácie projektu

20
marec 2018
október 2019
20

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0299
Počet podporených MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (14 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Čirč
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Ďurková
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Hromoš
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Kyjov
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Ľubotín
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Obručné
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Orlov
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Plaveč
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Plavnica
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Pusté Pole
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Ruská Voľa nad Popradom
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Šambron
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Šarišské Jastrabie
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Stará Ľubovňa
Vislanka
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302051M930-511-23
31.5.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
HORNÝ ŠARIŠ.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 097 - Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach
Hospodárska činnosť
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 24 - Iné nešpecifikované služby
Typ územia
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy