Projekt v realizácii

Detail Projektu Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

310011K998
Operačný program Kvalita životného prostredia
Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
147 252,00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
139 889,40 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.5.2019
Trnavský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310011K998
Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Združenie obcí mestskej oblasti Trnava
Hlavná 1, 91700 Trnava
50428438
Nie
Záujmové združenie právnických osôb
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt s názvom Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava je v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia s prioritnou osou 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Hlavným a tiež celkovým cieľom je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu, na opätovné použitie a recykláciu a na podporu predchádzania vzniku odpadov v štyroch obciach Združenia obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT). Po zistení stavu týkajúceho sa riešenia odpadov, fungovania zberných dvorov a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom vo všetkých členských obciach združenia a vzhľadom na veľkosť jednotlivých obcí a ich záujem o riešenie ukladania a likvidácie BRKO kompostérmi, boli do projektu z obcí združených v ZOMOT zahrnuté obce Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice a Zvončín.
Aktivitou, ktorou bude zabezpečený hlavný cieľ, je obstaranie kompostérov do domácností týchto štyroch obcí, ktoré produkujú BRKO. Domácnosti zo štyroch obcí ZOMOT by tak BRKO nemuseli dávať do smetných nádob, čím by prispeli k ekologickejšiemu a nie tak finančne náročnému vysporiadaniu sa s týmto druhom odpadu. Pomocou kompostérov by v obciach vzniklo lacné, prírodné hnojivo, ktoré by ich obyvatelia mohli ďalej využiť.
Merateľným ukazovateľom projektu bude počet obstaraných kompostérov a množstvo zvýšenej kapacity zariadení na predchádzanie vzniku odpadov v štyroch obciach (Bohdanovce nad Trnavou, Dolné Lovčice, Šelpice, Zvončín) Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
147 252,00 €
139 889,40 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
125 164,20
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
14 725,20
10,00
9020 - Vlastné verejné
7 362,60
5,00

Harmonogram realizácie projektu

13
máj 2018
máj 2019
13

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 000,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
898,8000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (4 záznamy)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Trnava
Bohdanovce nad Trnavou
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Trnava
Dolné Lovčice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Trnava
Šelpice
Slovensko
Západné Slovensko
Trnavský kraj
Trnava
Zvončín
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1SC111201723/49
29.6.2018
13.7.2018
Dokumenty (5 záznamov)
Názov dokumentu
5. Príloha č. 4 Zmluvy - Rozpočet projektu.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy.pdf
3. Priloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP.pdf
1. Zmluva o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Áno
Áno
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS021TTSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020