Projekt v realizácii

Detail Projektu Kompostujeme v biekokarpatsko-trenčianskom mikroregióne

310011L453
Operačný program Kvalita životného prostredia
Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
210 446,33 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
199 924,01 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.9.2018
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu
Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice
37915771
2023240725
Nie
Záujmové združenie právnických osôb
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na zvýšenie kapacít zariadení na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v 7 obciach Združenia obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu. Obce Združenia v súčasnosti nedisponujú zbernými nádobami na triedený zber BRKO, či malými kompostárňami, nemajú možnosť v blízkosti zhodnocovať BRKO v kompostárni a pre domáce kompostovanie v jednotlivých obciach sú vytvorené vhodné podmienky. Súčasný systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území ZOB-TM nevyhovujúci.
 
Keďže systém triedeného zberu biodopadov je pre obce zväčša ekonomicky neefektívny,  obyvatelia prejavili záujem o zvýšené využívanie kompostovania a uvítali by možnosť získať kompostér pre zlepšenie procesu kompostovania, členské obce ZOB-TM sa rozhodli prostredníctvom spoločného projektu podporiť domáce kompostovanie a zhodnocovanie BRKO bezplatným poskytnutím kompostérov domácnostiam.
 
Projekt sa bude realizovať prostredníctvom hlavnej aktivity: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov
V rámci projektu bude obstaraných 1 610 kusov záhradných kompostérov, s celkovou kapacitou 1690,50 m3, čo zároveň predstavuje merateľné ukazovatele projektu.
Stanovený počet a objem kompostérov je výsledkom analýzy potrieb, ktorá sa opierala o údaje o počte domácností, veľkosti prislúchajúcich záhrad a spôsobu ich využitia vzhľadom na existujúcu zeleň (trávniky, ovocné a okrasné dreviny, stromy a iná zeleň).
 
Miestom realizácie projektu je na území obcí: Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové, Štvrtok, Kostolná-Záriečie, Chocholná-Velčice, Drietoma, Ivanovce.
 
Zmyslom projektu je poskytnúť obyvateľom obcí ZOB-TM bezplatne záhradný kompostér do užívania a pomocou zvýšenej informačnej kampane a podrobných informácií o správnom spôsobe kompostovania ich priviesť k vyššiemu zapojeniu do procesu a k správnemu a efektívnemu spôsobu kompostovania. Projektový tím v spolupráci s obcami bude počas distribúcie kompostérov zabezpečovať v jednotlivých členských obciach smerom k domácnostiam aj osvetovú činnosť zameranú na podrobné informácie, prípadne ukážky o správnom spôsobe kompostovania, jeho výhodách a správnom využití kompostu v záhrade
 
Bezplatným poskytnutím kompostérov pre domácnosti najmä s veľkými a stredne veľkými záhradami sa dosiahne intenzifikácia kompostovania, zníženie množstva komunálneho odpadu,  predchádzanie nelegálnemu vyhadzovania zeleného odpadu do zmesového KO, rozširovania nelegálnych skládok zeleného odpadu či spaľovaniu.
Realizácia predkladaného projektu predstavuje vhodnú príležitosť na skvalitnenie systému nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a zabezpečenie súladu s legislatívou nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, zároveň prispieva k plneniu cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
210 446,33 €
199 924,01 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
178 879,38
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
21 044,63
10,00
9020 - Vlastné verejné
10 522,32
5,00

Harmonogram realizácie projektu

5
máj 2018
september 2018
5

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 610,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
1 690,5000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (7 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Adamovské Kochanovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Drietoma
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Chocholná-Velčice
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Ivanovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Kostolná-Záriečie
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Melčice-Lieskové
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Trenčín
Štvrtok
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1SC111201723/184
19.6.2018
13.7.2018
Dokumenty (5 záznamov)
Názov dokumentu
5. Príloha č. 4 Zmluvy - Rozpočet.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy.pdf
3. Priloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP.pdf
1. Zmluva o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Áno
Nie
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS022TSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020