Projekt v realizácii

Detail Projektu Inovácia procesu výroby v spoločnosti Wood exim s.r.o.

313031N171
Operačný program Výskum a inovácie
Wood exim s.r.o.
1 459 457,00 €
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
802 701,35 €
0,00 €
30.5.2018
1.7.2018
1.3.2019
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
00686832
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Wood exim s.r.o.
Štítnická 23, 04801 Rožňava
44790384
2022847849
Áno
SK2022847849
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Náplňou a cieľom projektu je zavedenie novej výroby v oblasti prvotného spracovania dreva vo firme Wood exim s.r.o. pozostávajúse z odsušenej piliarskej produkcie.
 
Aktivitou projektu je: A1 Rozvoj existujúceho MSP (04/2018 - 12/2018)
 
Miestom realizácie projektu je obec Tornaľa, okres Revúca.
 
Hlavné bariéry trhu, ktoré projekt prekonáva sú :
1. Nástup nového produktu vo firme
2. Kvalitná produkcia v súlade s najnovšími technologickými postupmi
3. Výroba v súlade s novými trendmi efektívnosti a ochrany prírody a skladovania produkcie
4. Zníženie nákladovosti produkcie
5. Stroje budú tvoriť jednu samostatnú automatizovanú linku
 
Merateľné ukazovatele projektu sú:
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (počet) = 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (počet) = 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (počet) = 1
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (počet) = 6 FTE
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín (počet) = 4 FTE

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
1 459 457,00 €
802 701,35 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
802 701,35
55,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
656 755,65
45,00

Harmonogram realizácie projektu

9
júl 2018
marec 2019
9

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0091
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
FTE
6,0000
P0869
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
FTE
4,0000
P0284
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
podniky
1,0000
P0288
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
podniky
1,0000
P0512
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
počet
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0103
Počet novovytvorených pracovných miest
FTE
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0273
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0152
Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
podniky
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0246
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0186
Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
počet
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0211
Príjmy/tržby podniku
EUR
44790384 - Wood exim s.r.o.
D0272
Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu
EUR
44790384 - Wood exim s.r.o.

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Revúca
Tornaľa
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
105/2018-2060-2230-N171
22.5.2018
30.5.2018
Dokumenty (6 záznamov)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP_N171_bez podpisov.pdf
Príloha 3 Rozpočet projektu_N171.pdf
Príloha 2 Predmet podpory NFP_N171.pdf
Priloha 5 Ukazovatele sankcneho mechanizmu_N171.pdf
Priloha 4 Financne opravy_N171.pdf
Priloha 1 Vseobecne zmluvne podmienky_N171.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
Hospodárska činnosť
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Typ územia
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Neuplatňuje sa