Projekt v realizácii

Detail Projektu Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce

310041G474
Operačný program Kvalita životného prostredia
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
209 526,08 €
OPKZP-PO4-SC431-2017-19 19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
199 049,78 €
0,00 €
28.7.2018
1.10.2018
1.9.2019
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310041G474
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
Janka Kráľa 4, 95301 Zlaté Moravce
37865161
2021648343
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom nášho projektu je znížiť spotrebu energie a zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budovy základnej umeleckej školy , ktorá sa nachádza v centre mesta Zlaté Moravce na  adrese Janka Kráľa 4, súpisné číslo  726. Budova/ objekt základnej umeleckej školy je súčasťou pamiatkovej zóny, ako dotvárajúci prostredie. Skolaudovaný bol v roku 1955. Jedná sa trojpodlažný objekt ,čiastočne podpivničený so stenovým systémom.  Z hľadiska dnešných požiadaviek teplotechnických noriem a požiadaviek na energetickú náročnosť budov je obvodový plášť nevyhovujúci. Stropné  konštrukcie sú v objekte betónové, doskové. Zastrešenie je riešene ako plocha strecha. Jestvujúca krytina je plechová, hladka, falcovaná. Okná a dvere v obvodových stenách sú biele, drevene dvojité s plochým sklom 2 x 4mm. Sú v nevyhovujúcom stave.  Budova je v súčasnosti zaradená do energetickej triedy E a nemá vybudovaný bezbarierový prístup.  Realizáciou  projektu – stavebných  prác, ktoré  pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, zateplenia strechy a stropov nad suterénom, úpravy klampiarskych a naväzujúcich konštrukcií (bleskozvod) , výmeny okien a dverí a komplexnej rekonštrukcie vykurovania a zdravotechnických inštalácii teplej vody. Dosiahneme energetickú triedu A1. Zároveň vybudujeme bezbarierový prístup – rampu, ktorá bude mať na začiatku a konci plošinu 1,5 x 1,5 m. Projekt „„Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“  má jednu  hlavnú a jednu podpornú aktivitu .Hlavná aktivita zahŕňa všetky stavebné úpravy súvisiace s rekonštrukciou budovy a cieľom projektu. Podporná aktivita – riadenie projektu. Zrealizované opatrenia na úsporu energie sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť podľa všeobecne platných právnych predpisov. Merateľné ukazovatele - environmentálne, ekonomické a energetické po realizácii projektu budú naplnené.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
209 526,08 €
199 049,78 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
178 097,17
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
20 952,61
10,00
9020 - Vlastné verejné
10 476,30
5,00

Harmonogram realizácie projektu

12
október 2018
september 2019
12

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (12 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
30,4500
P0250
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
počet
3,0000
P0470
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
1,0000
P0612
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
m2
530,5200
P0627
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
21,5100
P0628
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
MWh/rok
93,0300
P0687
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
71 514,1000
P0689
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
kWh/rok
72 249,0000
P0691
Zníženie produkcie emisií NOx
Kg/rok
72,5400
P0692
Zníženie produkcie emisií PM10
Kg/rok
37,2000
P0694
Zníženie produkcie emisií SO2
Kg/rok
4,4600
P0701
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
kWh/rok
116 024,7200

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
D0022
Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia
m2
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0023
Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia
m2
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0025
Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia
MWe
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0026
Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa
MWe
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0031
Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia
MWt
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0032
Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá
MWt
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0033
Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa
MWt
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0260
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
%
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0048
Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia
MWh/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0049
Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa
MWh/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0043
Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia
MWh/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0044
Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá
MWh/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0045
Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa
MWh/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0077
Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0081
Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0082
Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0083
Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0084
Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0251
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0257
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0249
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0250
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0256
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0259
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0258
Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
FTE
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce
D0229
Zníženie produkcie emisií TZL
Kg/rok
37865161 - Základná umelecká škola, Zlaté Moravce

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
KZPPO4SC431201719G474
22.6.2018
28.7.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva o NFP G474.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Nie
  • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS023NSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020