Projekt v realizácii

Detail Projektu Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet

310041L594
Operačný program Kvalita životného prostredia
Teplo GGE s. r. o.
1 415 413,21 €
OPKZP-PO4-SC451-2017-20 20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
1 203 101,23 €
0,00 €
14.6.2018
1.11.2018
1.9.2019
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310041L594
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT - okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica
36012424
Áno
SK2020441027
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) založených na dopyte po využiteľnom teple v Považskej Bystrici.
Projekt má 1 špecifický cieľ: Zvýšenie účinnosti rozvodov CZT- okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet.
Bude sa realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet.  
Predmetom projektu sú zásobovacie okruhy  troch z 18 okrskových odovzdávacích staníc kde je potrebné riešiť spoľahlivosť, bezpečnosť a hospodárnosť systému distribúcie tepla do odberných objektov. Projekt stavby rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov  CZT, slúžiacich pre vykurovanie a prípravu teplej vody s cirkuláciou na sídlisku Rozkvet v meste Považská Bystrica.  Rekonštrukcia rozvodov zároveň uvažuje s prechodom  zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých DOST u jednotlivých odberateľov tepla vr. elektrických prípojok. Rekonštrukcia a modernizácia sa vykonáva na úseku  distribúcie tepla výmenníkových staníc EG5, EG6 a EG7 smerom k jednotlivým odberným miestam. Rekonštrukcia sa vykonáva na základe opotrebovanosti, poruchovosti a za účelom zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla.
Projekt predkladá spoločnosť Teplo GGE s.r.o., ktorá je stabilným a spoľahlivým dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody do 8 700 bytových jednotiek a nebytových objektov v Považskej Bystrici. Usiluje sa o zabezpečenie spoľahlivej a hospodárnej dodávky tepla na ÚK a teplej vody do bytových domov, objektov občianskej vybavenosti a podnikateľským subjektom za ekonomicky prijateľnú cenu.
Projekt prispeje svojim zameraním k naplneniu merateľných ukazovateľov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 147,1382 t ekviv. CO2/rok; Úspora PEZ  systémoch centralizovaného zásobovania teplom – 689,3680 MWh/rok; Počet účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou – 1.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
1 415 413,21 €
1 203 101,23 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
1 203 101,23
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
212 311,98
15,00

Harmonogram realizácie projektu

11
november 2018
september 2019
11

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
147,1382
P0414
Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou
počet
1,0000
P0655
Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom
MWh/rok
689,3680

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Považská Bystrica
Považská Bystrica
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
KŽPPO4-SC451-2017-20/L594
1.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP L594.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
  • 016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy