Projekt v realizácii

Detail Projektu Informatizácia MHD Žilina

302011L880
Integrovaný regionálny operačný program
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
2 895 961,49 €
IROP-PO1-SC121-2016-12 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
2 751 163,42 €
0,00 €
14.6.2018
1.8.2018
1.10.2019
Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302011L880
Informatizácia MHD Žilina
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 01140 Žilina
36007099
2020447583
1001474595
Áno
SK2020447583
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Projekt predkladaná Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako prevádzkovateľ dopravy v meste Žilina. Projekt je zameraný na  „Zvýšenie kvality a atraktivity MHD v Žiline zlepšením informovanosti cestujúcich a modernizáciou informačných, tarifných a dispečerských systémov riadenia“, čo je cieľom predkladaného projektu.
Stanovený cieľ projektu bude naplnený realizáciou  1 hlavnej aktivity:
 
 1. Modernizácia informačných, komunikačných, tarifných a dispečerských systémov, ktorá zahŕňa podaktivity B.1 a B.2.
 
V rámci hlavnej aktivity budú zabezpečené moderné tarifné, informačné a komunikačné systémy, hardvérové vybavenie pre vozidlá MHD, systémy vybavovania cestujúcich, informačné tabule, bezpečnostné systémy,  modernizácia stacionárneho informačného systému na zastávkach. Taktiež sa zmodernizuje dispečerské pracovisko a vytvorí informačno-komunikačná web stránka v spojení s e-shopom na nákup elektronických predplatných cestovných lístkov. 
 Projekt je nastavený priamo v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, v rámci PO č. 1, špecifický cieľ 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 
Miestom realizácie projektu sú:
 • vybrané zastávky  verejnej dopravy v meste Žilina v počte 50 (umiestnenie elektronických zastávkových informačných panelov a zastávkového kamerového systému),
 • sídlo žiadateľa Kvačalova 2 v Žiline (modernizácia dispečerského pracoviska),
 • objekt FNsP Žilina (umiestnenie komponentu pre potreby modernizácie dispečerskej rádiokomunikačnej siete z analógového na digitálny variant),
 • dopravné prostriedky ako hnuteľný majetok vo vlastníctve žiadateľa (umiestnenie prvkov informatizácie).
 
Projekt a jeho výsledky budú určené pre obyvateľov mesta Žilina, obyvateľov okolitých obcí, ktoré tvoria mestskú funkčnú oblasť ako aj obyvateľov regiónu cestujúcich do/zo zamestnania v Žiline, pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, návštevníkov mesta Žilina (domáci, zahraniční, turisti) – teda verejnosť cestujúcu prostredníctvom MHD ako aj pre samotného žiadateľa o NFP.
 
Výsledky projektu budú merateľné prostredníctvom merateľného ukazovateľa:
P0561 „Počet zavedených  informačných systémov“ s plánovanou hodnotou 3.
 
Zlepšenie informovanosti pre cestujúcich pred a počas cestovania a modernizácia integrovaných dopravných systémov sú dôležitými súčasťami komfortného cestovania a zvyšovania atraktivity a kvality verejnej osobnej dopravy.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
2 895 961,49 €
2 751 163,42 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
2 461 567,27
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
289 596,15
10,00
9020 - Vlastné verejné
144 798,07
5,00

Harmonogram realizácie projektu

30
august 2018
október 2019
15

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0561
Počet zavedených informačných systémov
počet
3,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Žilina
Žilina
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302011L880-121-12
7.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
IROP-Z-302011L880-121-12.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Áno
 • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 12 - Doprava a skladovanie
Typ územia
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
Forma financovania
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Integrované územné investície – mestá
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS031ZSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020