Projekt v realizácii

Detail Projektu Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura - Strážov

310011L241
Operačný program Kvalita životného prostredia
Regionálne združenie obcí Magura - Strážov
186 500,00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
177 175,00 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.10.2018
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310011L241
Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura - Strážov
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Regionálne združenie obcí Magura - Strážov
Temeš 140, 97229 Temeš
37915908
Nie
Záujmové združenie právnických osôb
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je podpora domáceho a komunálneho kompostovania a to nákupom záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov a tým predchádzať vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, znižovať množstvo BRKO ukladaného na skládky a zvyšovať mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.
Hlavné aktivity projektu:
  • nákup záhradných kompostérov - spolu 1 589 ks v objeme 1050 l
  • vzdelávanie verejnosti (informovanie formou letákov a www stránok obcí združenia o výhodách a prínosoch domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní kompostu ...)
V dôsledku realizácie projektu sa zvýši počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu o 1 589 ks záhradných kompostérov, resp. sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1668,45 m³, čím pre obyvateľov obcí združených v RZO Magura - Strážov vytvoríme podmienky pre jednoduchší a komfortnejší spôsob nakladania s BRKO a prispeje sa tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.
Obce združenia zapojené do projektu, resp. oprávnené miesto realizácie je uvedené v tabuľke č.6.A Miesto realizácie projektu, sú to k.ú. obcí: Horná Poruba, Košecké Podhradie, Zliechov, Čavoj, Lazany, Seč, Šútovce, Temeš.
 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
186 500,00 €
177 175,00 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
158 525,00
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
18 650,00
10,00
9020 - Vlastné verejné
9 325,00
5,00

Harmonogram realizácie projektu

6
máj 2018
október 2018
6

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 589,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
1 668,4500

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (8 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Ilava
Horná Poruba
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Ilava
Košecké Podhradie
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Ilava
Zliechov
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Čavoj
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Lazany
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Seč
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Šútovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Temeš
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1SC111201723/100
26.6.2018
13.7.2018
Dokumenty (5 záznamov)
Názov dokumentu
5. Rozpočet.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy.pdf
3. Priloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP.pdf
1. Zmluva o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Áno
Áno
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS022TSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020