Projekt v realizácii

Detail Projektu Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS Tríbečsko

302051N432
Integrovaný regionálny operačný program
Mikroregión TRÍBEČSKO
146 296,04 €
IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
138 981,24 €
0,00 €
23.6.2018
1.12.2017
1.10.2019
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302051N432
Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS Tríbečsko
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mikroregión TRÍBEČSKO
Hlavná 53/114, 95193 Topoľčianky
42120594
2022692529
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Víziou Mikroregiónu Tríbečsko je vytvoriť vhodné podmienky pre jeho rozvoj. Záujmom je zvýšenie ekonomického rastu, vytvorenie vhodných podmienok pre podnikateľov z územia, zvýšenie atraktivity územia prostredníctvom zlepšenia stavu verejných priestranstiev a obecných budov, zlepšenie stavu technickej a environmentálnej infraštruktúry, zviditeľnenie územia s cieľom oživenia cestovného ruchu. V neposlednom rade je víziou mikroregiónu obnovenie tradícií a kultúrneho dedičstva obyvateľov.  Taktiež je potrebné zvýšenie príležitostí na zvýšenie zamestnanosti v regióne a vytvorenie ideálnych podmienok pre život mladých rodín, detí, seniorov a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Pre chod MAS je nevyhnutné správne fungovanie kancelárie MAS, ktorá slúži prioritne na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov, ako aj manažovanie činností MAS. Kanceláriu riadi manažér MAS a súčasne je výkonom práce aj pre administratívneho pracovníka a účtovníka. Toto personálne zabezpečnie, spolu s technickým vybavením kancelárie, dáva predpoklad pre úspešné naplnie hlavného cieľa predkladaného projektu a to dosiahnutnie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
146 296,04 €
138 981,24 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
138 981,24
95,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
7 314,80
5,00

Harmonogram realizácie projektu

23
december 2017
október 2019
23

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0299
Počet podporených MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (19 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Beladice
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Hostie
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Hosťovce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Jedľové Kostoľany
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Kostoľany pod Tribečom
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Ladice
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Lovce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Machulince
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Mankovce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Martin nad Žitavou
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Neverice
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Obyce
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Skýcov
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Sľažany
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Topoľčianky
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Velčice
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Zlatno
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Žikava
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Zlaté Moravce
Žitavany
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302051N432-511-23
18.6.2018
23.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o poskytnutĂ­ NFP ÄŤ. IROP-Z-302051N432-511-23 - text.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 097 - Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach
Hospodárska činnosť
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 24 - Iné nešpecifikované služby
Typ územia
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy