Projekt v realizácii

Detail Projektu Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

302041N650
Integrovaný regionálny operačný program
Obec Vyšná Hutka
221 610,40 €
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
210 529,88 €
0,00 €
13.7.2018
1.8.2018
1.12.2018
Košický kraj

Základné údaje

Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302040 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Vyšná Hutka
Vyšná Hutka 165, 04018 Vyšná Hutka
00691291
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je realizáciou aktivít vytvoriť kvalitné prostredie pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi obce, zlepšiť ekologickú stabilitu a celkový obraz sídelného prostredia. Projekt sa zameriava aj na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Charakter riešenia všetkých plôch prinesie fyzický, psychologický a emocionálny prínos pre obyvateľov, čo prispeje k zdravotno-rekreačnej a zároveň aj ekologicko-stabilizačnej funkcii. Medzi ciele taktiež patrí vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia so zníženou hlučnosťou a vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít. Medzi hlavné aktivity projektu patria :

- Vybudovanie multifunkčných zón

- Výsadba živého plota ako významného prvku zelenej infraštruktúry,

ktorých realizáciou dôjde k naplneniu stanovených merateľných ukazovateľov. Cieľovou skupinou sú obyvatelia obce Vyšná Hutka. Miestom realizácie projektu je obec Vyšná Hutka, ktorá je zaradená do zoznamu mestských oblastí mesta Košice.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
221 610,40 €
210 529,88 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
188 368,84
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
22 161,04
10,00
9020 - Vlastné verejné
11 080,52
5,00

Harmonogram realizácie projektu

8
august 2018
december 2018
5

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0491
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
počet
1,0000
P0679
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
m2
1 295,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice - okolie
Vyšná Hutka
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302041N650-431-16
4.7.2018
13.7.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
CRZ Zmluva IROP-Z-302041N650-431-16.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Áno
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
  • Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • 085 - Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra
Hospodárska činnosť
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302040031 - 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
  • 03 - Integrované územné investície – iné
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS042KSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020