Projekt v realizácii

Detail Projektu Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko.

310011L376
Operačný program Kvalita životného prostredia
Združenie obcí Bánovecko
184 482,00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
175 257,90 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.8.2018
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310011L376
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko.
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Združenie obcí Bánovecko
Nám. Ľ.Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou
37915819
2021868486
1003039411
Nie
Záujmové združenie právnických osôb
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je v súlade s aktivitou B špecifického cieľa 1.1.1 výzvy - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností nachádzajúcich sa v záujmovom území projektu. Záujmové územie projektu tvoria vybrané obce Združenia obcí Bánovecko:  Brezolupy, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Otrhánky, Pravotice, Prusy a Ruskovce. Projekt bude realizovaný 4 mesiace a pozostáva z jednej hlavnej aktivity projektu.
Výstupom projektu je obstaranie 1385 ks záhradných kompostérov Kategórie 3 (max. 800 litrov/0,8m3) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu. Cieľovou skupinou projektu sú  obyvatelia/domácnosti v obciach záujmového územia projektu.
Výsledkom projektu je Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov v objeme 1108 m3 a Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu v množstve 1385 ks kompostérov. Projekt prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
184 482,00 €
175 257,90 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
156 809,70
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
18 448,20
10,00
9020 - Vlastné verejné
9 224,10
5,00

Harmonogram realizácie projektu

4
máj 2018
august 2018
4

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 385,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
1 108,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (10 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Brezolupy
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Dolné Naštice
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Dubnička
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Dvorec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Haláčovce
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Ľutov
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Otrhánky
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Pravotice
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Prusy
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Bánovce nad Bebravou
Ruskovce
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1-SC1112017-23/151
2.7.2018
13.7.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva s prílohami.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Nie
Nie
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa