Projekt v realizácii

Detail Projektu Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene

302011K530
Integrovaný regionálny operačný program
Mesto Zvolen
1 978 512,52 €
IROP-PO1-SC121-2016-12 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
1 879 586,89 €
0,00 €
14.6.2018
1.5.2017
1.12.2018
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302011K530
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
00320439
2021339430
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Predmetom riešenia projektu je návrh rekonštrukcie predstaničných priestorov železničnej stanice. Riešené územie je vymedzené z východnej strany parkom Višňovského, z južnej strany železničnou stanicou, zo západnej strany plochou zelene pred budovou pošty a kruhovou križovatkou, zo severnej strany ulicou T.G.Masaryka, štvorpruhovou komunikáciou funkčnej triedy B2 MZ 20/60, cesta III. triedy 2452. Z hľadiska urbanisticko-architektonického navrhované riešenie predstaničného priestoru nadväzuje na pôvodnú koncepciu vrátane rešpektovania rozsahu plôch zelene. Dominantným prvkom priestoru je zeleň pozostávajúca zo 6 plôch s obdĺžnikovým pôdorysným tvarom a jednej plochy s lichobežníkovým pôdorysným  tvarom. Predmetom rekonštrukcie sú priestory existujúcich komunikácií, nástupísk MHD, parkoviska, spevnených plôch, inžinierskych sietí a plôch zelene. V rámci rekonštrukcie budú asanované vrchné vrstvy plôch parkovísk, komunikácií a spevnených plôch. Novonavrhované plochy parkovísk, komunikácií, cyklistického chodníka a spevnených plôch sú riešené z pravouhlej betónovej dlažby v kombinácii farebných odtieňov sivej, grafitovej a červenej. V rámci parkoviska sú navrhované progresívne formy parkovania Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) . V rámci úprav plôch zelene je riešené prehodnotenie jestvujúcej zelene a dotvorenie riešeného územia v nadväznosti na pôvodné riešenie. Z pôvodných drevín budú zachované len najhodnotnejšie, novonavrhovaná zeleň bude pozostávať zo založenia trávnikov a z výsadby listnatých stromov s cieľom zlepšovať mikroklimatické podmienky riešeného územia. Demontovaný a odstránený bude existujúci mobiliár a stĺpy verejného osvetlenia. Premiestnené budú 3 zastávky MHD, turistický smerovník a pomník s bustou Doc. Ing. Pavla Višňovského. Novonavrhovaný mobiliár pozostáva z lavičiek, odpadkových košov, zahradzovacích stĺpikov, ochranných mreží, tabule na lepenie plagátov, informačnej osvetlenej tabule a informačného nosiča so smerovými šípkami. Osvetlenie predstaničného priestoru je riešené zo stožiarových svietidiel situovaných v časti spevnených plôch, parkoviska a pri komunikáciách, nízkych parkových svietidiel v časti priestorov so sadovými úpravami a svietidlami v dlažbe pod lavičkami.Zachovaný zostáva objekt medokýša a stojany na bicykle situované pred východnou fasádou stanice. Bez zmeny ostávajú existujúce požiarne hydranty. Vzhľadom na to, že sa posúva hlavná kompozičná os medzi autobusovou a železničnou stanicou na os budovy ŽST, upravené - posunuté budú aj jestvujúce pešie prechody cez Masarykovu ulicu. Pôvodný prechod sa zruší a vytvorí sa nový oproti jestvujúcemu hlavnému vstupu do objektu ŽST.
Stavba je rozčlenená na nasledovné stavebné objekty:
SO 01 Pešia zóna a drobná architektúra, asanácie
SO 02 Komunikácie a a spevnené plochy, dopravné značenie
SO 03 Odvodnenie cesty a spevnených plôch, kanalizácia
SO 04 NN prípojky pre drobné objekty
SO 05 Rekonštrukcia VO
SO 06 Sadové úpravy
SO 07 Prekládky a ochrany slaboprúdových rozvodov

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
1 978 512,52 €
1 879 586,89 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
1 681 735,64
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
197 851,25
10,00
9020 - Vlastné verejné
98 925,63
5,00

Harmonogram realizácie projektu

20
máj 2017
december 2018
20

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0767
Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD
km
0,1300
P0354
Počet prestupných uzlov
počet
1,0000
P0473
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
počet
1,0000
P0565
Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy
počet
1,0000
P0567
Počet zavedených parkovacích systémov
počet
3,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Zvolen
Zvolen
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302011K530-121-12
5.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva zverejnenie K530.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Nie
  • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • 12 - Doprava a skladovanie
Typ územia
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
  • 01 - Integrované územné investície – mestá
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS032BBSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020