Projekt v realizácii

Detail Projektu Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TATRAMAT QUASAR, akciová spoločnosť Poprad

313031F780
Operačný program Výskum a inovácie
TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
332 613,34 €
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
166 306,67 €
0,00 €
14.6.2018
1.7.2018
1.2.2019
Prešovský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
313031F780
Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TATRAMAT QUASAR, akciová spoločnosť Poprad
Priradenie k programovej štruktúre
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
00686832
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
Hlavná 51, 05951 Poprad
31654690
2020513209
1001129195
Áno
SK2020513209
Akciová spoločnosť
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Spoločnosť Tatramat Quasar a.s. sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov technológiou tlakového odlevu. V súčasnosti máme k dispozícii na odlev 8 tlakových lejacích strojov s uzatváracou silou od 320T do 1000T. Najviac druhov odliatkov produkujeme na tlakových strojoch s uzatváracou silou 660T. Tieto stroje máme k dispozícii 3. Na jednom z týchto strojov je inštalovaný aj robot na vyberanie odliatkov a ošetrenie formy počas procesu. Dva ďalšie stroje sú bez robotou. Cieľom projektu je inštalácia robotov na vyberanie odliatkov zo stroja, zariadením na ošetrenie formy a orezávacím lisom na orezanie odliatku od vtokovej sústavy. Pre udržanie konkurencie schopnosti a zvyšovanie produkcie je tento projekt veľmi dôležitý. Inštaláciou všetkých zariadení sa odbúra fyzicky veľmi náročná práca pri odlievaní a ošetrení formy. Zároveň sa stabilizuje a zrýchli proces odlievania čo zvýši potrebu na zamestnanosť pri mechanickom opracovaní odliatkov po odleve. Automatizáciu dokážeme zvýšiť produktivitu práce, zlepšia sa pracovné podmienky pre zamestnancov a zvýši sa bezpečnosť na pracovisku zlievarne. 

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
332 613,34 €
166 306,67 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
166 306,67
50,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
166 306,67
50,00

Harmonogram realizácie projektu

8
júl 2018
február 2019
8

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0091
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
FTE
2,0000
P0760
Počet inovovaných procesov
počet
1,0000
P0284
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
podniky
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
D0296
Celková suma oprávnených výdavkov na zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
EUR
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0103
Počet novovytvorených pracovných miest
FTE
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0273
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0152
Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
podniky
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0244
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
podniky
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0246
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0186
Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
počet
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0188
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
počet
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0211
Príjmy/tržby podniku
EUR
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad
D0272
Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu
EUR
31654690 - TATRAMAT QUASAR akciová spoločnosť Poprad

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Poprad
Poprad
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
405/2017-2060-2200-F780
11.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (6 záznamov)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP_F780_bez podpisov.pdf
Príloha 2 Predmet podpory NFP_F780.pdf
Prilohy 5 Ukazovatele sankcneho mechanizmu_F780.pdf
Priloha 4 Financne opravy_F780.pdf
Priloha 3 Rozpocet projektu_F780.pdf
Priloha 1 Vseobecne zmluvne podmienky_F780.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
Hospodárska činnosť
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Typ územia
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Neuplatňuje sa