Projekt v realizácii

Detail Projektu Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

310011L397
Operačný program Kvalita životného prostredia
Skládka TKO Vyšehradné -Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica
115 883,33 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
110 089,16 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.9.2018
Trenčiansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Skládka TKO Vyšehradné -Záujmové združenie obcí Nitrianske Pravno, Tužina, Pravenec, Kľačno, Malinová, Poluvsie a Chvojnica
Námestie SNP 1, 97213 Nitrianske Pravno
31913954
2021119254
Áno
SK2021119254
Záujmové združenie právnických osôb
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Pri predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Slovenskej republike sa len malá časť vyzbiera v rámci triedeného zberu a následne zrecykluje alebo skompostuje. Túto skutočnosť si uvedomilo aj záujmové združenie obcí Skládka TKO Vyšehradné, ktorého predmetom činnosti je najmä oblasť starostlivosti o životné prostredie a to predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu. Veľké množstvo zhromaždeného odpadu na skládku TKO Vyšehradné, spôsobuje škody na životnom prostredí, ale aj zbytočne ekonomicky zaťažuje obyvateľov a miestne samosprávy združenia. Každá obec združenia už má samostatne zavedený určitý environmentálny spôsob nakladania s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v Skládke TKO Vyšehradné a to nevyhnutne obstaraním záhradných kompostérov, ktoré budú dopĺňať už existujúci systém nakladania s BRKO v obciach. Ďalším cieľom projektu je kompostovaním odkloniť biologicky odpad od skládkovania odpadov čo zároveň napomôže k ochrane životného prostredia. Správne zvolená forma a technológia kompostovania môže pre združenie obcí a jej obyvateľov priniesť aj značné finančné úspory. Tie sa prejavia hlavne v znížení nákladov na odvoz biologických odpadov na skládky odpadov. Cieľovú skupinu budú tvoriť domácnosti a miestne samosprávy, ktoré budú využívať obstarané záhradné kompostéry na predchádzanie vzniku BRKO vzniknuté pri údržbe zelene.V rámci združenia obcí sa počíta s 1305 ks 900 l kompostérov a 23ks 2 000 l kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO, ktorá pokryje veľkosť štruktúry zelených plôch na rozlohe 1 22,05 ha.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
115 883,33 €
110 089,16 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
98 500,83
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
11 588,33
10,00
9020 - Vlastné verejné
5 794,17
5,00

Harmonogram realizácie projektu

5
máj 2018
september 2018
5

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 328,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
1 220,5000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (6 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Chvojnica
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Kľačno
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Malinová
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Poluvsie
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Pravenec
Slovensko
Západné Slovensko
Trenčiansky kraj
Prievidza
Tužina
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1SC111201723/161
3.7.2018
13.7.2018
Dokumenty (5 záznamov)
Názov dokumentu
5. Príloha č. 4 Zmluvy - Rozpočet projektu.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy.pdf
3. Priloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP.pdf
1. Zmluva o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Áno
Nie
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS022TSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020