Projekt v realizácii

Detail Projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti VAMEX, s.r.o.

313031F573
Operačný program Výskum a inovácie
VAMEX, s.r.o.
146 333,33 €
OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
73 166,66 €
0,00 €
14.6.2018
1.7.2018
1.6.2019
Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313030 - 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
00686832
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
VAMEX, s.r.o.
Vavrečka 304, 02901 Vavrečka
31617930
2020564381
Áno
SK2020564381
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Žiadateľ VAMEX, s.r.o. sa zameriava na výrobu na výrobu okien a dverí. Hl. výrobným a produktovým zameraním sa klasifikuje pod 25120 - Výroba kovových dverí. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa prostredníctvom vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb obstaraním novej inovatívnej technológie a jej zavedením do výroby, ako aj výroba pre žiadateľa a trh nového produktu. Hlavnou aktivitou projektu je Rozvoj existujúceho MSP. Miestom realizácie je Vavrečka 304, Vavrečka. Nová technológia svojim vysokým inovačným potenciálom zabezpečí žiadateľovi upevnenie jeho postavenia a zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu. Ďalej dôjde k zvýšeniu pridanej hodnoty a produktivity v rámci hodnotového reťazca žiadateľa, ako aj k rozvoju možnej spolupráce s domácimi alebo zahraničnými subjektmi. Ďalším prínosom obstaranej technológie pre žiadateľa bude zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj, zvýšenie zamestnanosti a ochranu životného prostredia. U žiadateľa dôjde k inovácii výrobného procesu ako aj k inovácii produktu.
 
Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1
Počet inovovaných procesov: 3
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín: 1

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
146 333,33 €
73 166,66 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
73 166,66
50,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
73 166,67
50,00

Harmonogram realizácie projektu

12
júl 2018
jún 2019
12

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (6 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0091
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
FTE
1,0000
P0760
Počet inovovaných procesov
počet
3,0000
P0869
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
FTE
1,0000
P0284
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
podniky
1,0000
P0288
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
podniky
1,0000
P0512
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
počet
1,0000

Ďalšie ukazovatele / dáta projektu

Konkrétny cieľ / Kód dát Názov Merná jednotka Subjekt
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
D0296
Celková suma oprávnených výdavkov na zavádzanie nástrojov elektronického podnikania
EUR
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0267
Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
%
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0266
Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
%
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0103
Počet novovytvorených pracovných miest
FTE
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0128
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
počet
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0273
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0152
Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
podniky
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0244
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
podniky
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0246
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
počet
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0186
Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností
počet
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0188
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
počet
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0211
Príjmy/tržby podniku
EUR
31617930 - VAMEX, s.r.o.
D0272
Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu
EUR
31617930 - VAMEX, s.r.o.

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Námestovo
Vavrečka
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
405/2017-2060-2200-F573
4.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (6 záznamov)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP_F573_bez podpisov.pdf
Príloha 2 Predmet podpory NFP_F573.pdf
Prilohy 5 Ukazovatele sankcneho mechanizmu_F573.pdf
Priloha 4 Financne opravy_F573.pdf
Priloha 3 Rozpocet projektu_F573.pdf
Priloha 1 Vseobecne zmluvne podmienky_F573.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
  • 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami
  • 069 - Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP
Hospodárska činnosť
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Typ územia
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
  • 07 - Neuplatňuje sa