Projekt v realizácii

Detail Projektu Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

310011L128
Operačný program Kvalita životného prostredia
Obec Terchová
127 749,00 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-23 23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
121 361,55 €
0,00 €
13.7.2018
1.5.2018
1.2.2019
Žilinský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Obec Terchová
sv.Cyrila a Metoda 96, 01306 Terchová
00321699
2020677626
1001467973
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Terchová.
 
Predmetom projektu je
  • nákup 996 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 56 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.
Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a  zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.
 
Merateľné ukazovatele projektu:
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 1052 ks
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov: 1104,6 m3
 
Časová realizácia projektu: od 01/2018 – 10/2018

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
127 749,00 €
121 361,55 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ
108 586,65
85,00
1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR
12 774,90
10,00
9020 - Vlastné verejné
6 387,45
5,00

Harmonogram realizácie projektu

10
máj 2018
február 2019
10

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (2 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0558
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
počet
1 052,0000
P0708
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
m3
1 104,6000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Žilina
Terchová
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
OPKZPPO1SC111201723/68
2.7.2018
13.7.2018
Dokumenty (5 záznamov)
Názov dokumentu
5. Príloha č. 4 Zmluvy - Rozpočet projektu.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy.pdf
3. Priloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP.pdf
1. Zmluva o poskytnuti NFP.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Áno
Nie
  • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)
Hospodárska činnosť
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
  • 07 - Neuplatňuje sa
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS031ZSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020