Projekt v realizácii

Detail Projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS VSP Južný Gemer

302051N332
Integrovaný regionálny operačný program
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
147 350,94 €
IROP-PO5-SC511-2017-23 Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
139 983,39 €
0,00 €
23.6.2018
1.2.2018
1.10.2019
Banskobystrický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302051N332
Financovanie prevádzkových nákladov MAS VSP Južný Gemer
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
Lenka 11, 98050 Lenka
45022623
2120082206
Nie
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD VSP Južný Gemer prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity kancelárie MAS.
 
Strategický cieľ VSP Južný Gemer je „Do roku 2023 zabezpečiť, aby obyvatelia VSP dosahovali vysokú kvalitu životnej úrovne, mali dostatočný počet pracovných príležitostí a atraktívny región z pohľadu cestovného ruchu a voľnočasových aktivít s kvalitne vybudovanou infraštruktúrou.
 
Špecifické ciele predkladanej žiadosti a samotnej startégie CLLD VSP Južný Gemer sú:
  • vytvorenie dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS pre dosiahnutie úspešnej a efektívnej implementácie stratégie CLLD a naplnenie jej cieľov
  • tvorba zamestnanosti na vidieku
  • vytvorenie základnej informačnej a poradenskej jednotky pre šírenie metódy LEADER/CLLD
 
Prístupom zdola nahor sa dosiahne synergický účinok finančnej podpory a efektívne sa zapoja miestni obyvatelia na vidieku do rozhodovacieho procesu, t. j. do implementácie stratégie CLLD a prevádzky kancelárie MAS. Cieľom projektu je taktiež aktívne pôsobiť v území MAS a úspešne implementovať nástroj CLLD privyužití skúseností a vedomostí z  realizácie viacerých rozvojových projekotv z Programového obdobia 2007 - 2013, ako aj z práve prebiehajúceho obdobia 2014 - 2020.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
147 350,94 €
139 983,39 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
139 983,39
95,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
7 367,55
5,00

Harmonogram realizácie projektu

21
február 2018
október 2019
21

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0299
Počet podporených MAS
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (16 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Revúca
Tornaľa
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Abovce
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Číž
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Hubovo
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Chanava
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Kesovce
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Kráľ
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Lenartovce
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Lenka
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Neporadza
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Riečka
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Rumince
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Stránska
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Štrkovec
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Včelince
Slovensko
Stredné Slovensko
Banskobystrický kraj
Rimavská Sobota
Vlkyňa
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302051N332-511-23
19.6.2018
23.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o poskytnutĂ­ NFP ÄŤ. IROP-Z-302051N332-511-23 - text.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (2 záznamy)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo
Obec Riečka
00649651
2021132839
Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer
45022623
2120082206

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
  • Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
  • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 097 - Iniciatívy v oblasti miestneho rozvoja vedeného komunitou v mestských a vidieckych oblastiach
Hospodárska činnosť
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 24 - Iné nešpecifikované služby
Typ územia
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
  • 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)
Forma financovania
302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy