Projekt v realizácii

Detail Projektu Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51, napojenie nových odberateľov tepla

310041L593
Operačný program Kvalita životného prostredia
Teplo GGE s. r. o.
1 756 992,14 €
OPKZP-PO4-SC451-2017-20 20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
Slovenská inovačná a energetická agentúra - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
1 493 443,32 €
0,00 €
14.6.2018
1.11.2018
1.9.2019
Nitriansky kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
310041L593
Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51, napojenie nových odberateľov tepla
Priradenie k programovej štruktúre
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Teplo GGE s. r. o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica
36012424
Áno
SK2020441027
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple v meste Želiezovce.
Projekt má 1 špecifický cieľ: Modernizácia systému zásobovania teplom objektov v meste Želiezovce.
Bude sa realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51, napojenie nových odberateľov tepla.  
Predmetom stavby je výstavba rozvodov tepla, ktoré budú prevažne umiestnené v existujúcich podzemných betónových kanáloch. Nové potrubia nahradia existujúce. Súbežne s potrubiami bude do výkopu položený komunikačný kábel na prenos prevádzkových údajov z/do OST a elektrický kábel, ktorým budú napájané OST. Stavebné riešenie vychádza z podmienok územia, navrhovanej technológie a z existujúceho stavu objektov. Návrh zohľadňuje už novo zrealizované inžinierske siete a spevnené plochy. Modernizácia systému zásobovania teplom objektov mesta Želiezovce sa dosiahne nasledovnými krokmi:
 • odstránením existujúcich plynových kotolní na Mierovej ulici 68 a Fučíkova 37, ktoré sú technicky dožité a pripojením odberateľov na centrálny tepelný zdroj – Kotolňa Mierová 51
 • výmenou existujúcich štvorrúrových vonkajších rozvodov tepla za dvojrúrové z predizolovaných potrubí. Výmena prinesie zníženie tepelných strát.
 • osadením objektových odovzdávacích staníc tepla do zásobovaných objektov, čím bude umožnená ďalšia úspora tepla v dôsledku individuálneho nastavenia odberu tepla každého zásobovaného objektu.
Vďaka projektu sa dosiahne:
 • zníženie prevádzkových nákladov na dodávku tepla,
 • zníženie rizika porúch na potrubiach,
 • zvýšenie spoľahlivosti dodávok tepla.
Projekt prispeje svojim zameraním k naplneniu merateľných ukazovateľov: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 37,17 t ekviv. CO2/rok; Úspora PEZ  systémoch centralizovaného zásobovania teplom – 943,73 MWh/rok; Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou – 1.

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
1 756 992,14 €
1 493 443,32 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
1 493 443,32
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
0,00
0,00
9010 - Vlastné súkromné
263 548,82
15,00

Harmonogram realizácie projektu

11
november 2018
september 2019
11

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0103
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
t ekviv. CO2
37,1700
P0414
Počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou účinnosťou
počet
1,0000
P0655
Úspora PEZ v systémoch centralizovaného zásobovania teplom
MWh/rok
943,7300

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Západné Slovensko
Nitriansky kraj
Levice
Želiezovce
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
KZPPO4-SC451-2017-20/L593
1.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
zmluva.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Nie
Nie
 • Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
 • 016 - Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie
Hospodárska činnosť
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
 • 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
Typ územia
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
Neboli nájdené žiadne záznamy