Projekt v realizácii

Detail Projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

302011M628
Integrovaný regionálny operačný program
Mesto Košice
987 555,76 €
IROP-PO1-SC121-2016-12 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
938 177,97 €
0,00 €
14.6.2018
1.4.2017
1.6.2019
Košický kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302011M628
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice - mestská časť Západ
00691135
2021186904
Nie
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto SR, je kľúčovou hospodárskou aglomeráciou, ale aj dôležitou križovatkou dopravných trás.
S rastom životnej úrovne je spojený nárast automobilizácie, a tým pokles využívania hromadnej dopravy, čo vedie k zhoršovaniu životného prostredia a kongesciám.
 
Pre udržanie alebo zvýšenie podielu prepravy VOD je potrebné ponúknuť cestujúcim kvalitné a spoľahlivé služby s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti.
 
Realizáciou projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry VOD - autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich,  oznamovacími prostriedkami - osadením označníka zastávky a LED informačných tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok (čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj úpravami pozemných komunikácií v miestach zastávok (samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdných pruhov komunikácií).
 
Cieľom projektu je Skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach. Prispejeme tak k naplneniu Špecifického cieľa 1.2.1 ako aj globálneho cieľa IROP.
Špecifické ciele projektu:
 • Zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti mestskej dopravy prostredníctvom modernizácie infraštruktúry na zastávkach a zabezpečením bezbariérového prístupu.
 • Zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia mesta Košice vďaka nadväznosti spojov na dopravné systémy v rámci mestskej oblasti.
 • Zvýšenie podielu cestujúcej verejnosti verejnou osobnou dopravou.
 • Zjednodušenie a skrátenie prestupovania medzi jednotlivými dopravnými módmi z hľadiska času a priestoru.
Plánované ciele naplníme prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, ako aj podpornými aktivitami projektu - riadenie projektu a publicita.
 
Primárnou cieľovou skupinou sú občania mesta Košice – cestujúci mestskou verejnou dopravou. Sekundárnou cieľovou skupinou sú obyvatelia okolitých obcí a miest dochádzajúci za prácou a návštevníci mesta.
 
Realizáciou projektu sa dosiahne 1 merateľný ukazovateľ: P0473 Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok – 29

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
987 555,76 €
938 177,97 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
839 422,40
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
98 755,58
10,00
9020 - Vlastné verejné
49 377,79
5,00

Harmonogram realizácie projektu

27
apríl 2017
jún 2019
27

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0473
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
počet
29,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (6 záznamov)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice I
Košice - mestská časť Sever
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice I
Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice II
Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice II
Košice - mestská časť Západ
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice III
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Slovensko
Východné Slovensko
Košický kraj
Košice IV
Košice - mestská časť Juh
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302011M628-121-12
5.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
Zmluva o NFP _ M628 _ Košice.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (1 záznam)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo
EUROVIA SK, a.s.
31651518
2020490274

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Áno
 • Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)
 • 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 12 - Doprava a skladovanie
Typ územia
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
Forma financovania
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
 • 01 - Integrované územné investície – mestá
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS042KSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020