Projekt v realizácii

Detail Projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní

302021K050
Integrovaný regionálny operačný program
Stredná zdravotnícka škola Humenné
824 911,65 €
IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
783 666,07 €
0,00 €
14.6.2018
1.7.2018
1.6.2019
Prešovský kraj

Základné údaje

Údaje o projekte
302021K050
Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní
Priradenie k programovej štruktúre
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Prijímateľ a partneri

Prijímateľ
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Lipová 765/32, 06683 Humenné
00606740
1000745053
Nie
Rozpočtová organizácia
Partneri
Projekt nemá priradených žiadnych partnerov.

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu pod názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“ je zlepšenie materiálno-technické vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok strednej odbornej školy/zdravotníckej školy  s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.
Projekt je v súlade so špecifickým cieľom OP 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Špecifické ciele projektu: 1. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenie SZŠ 2. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní  prostredníctvom zlepšenia priestorových podmienok SZŠ 3. Vytvorenie podmienok pre uplatňovanie prvkov inkulzívneho vzdelávania Definované ciele budú naplnené aktivitami projektu a to v priebehu 12 mesiacov realizácie. Miesto realizácie projektu: Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, 066 83  Humenné.
Aktivity projektu: Aktivita 1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenie učební praktického vyučovania a jazykových učební Aktivita 2. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia a stavebné úpravy internátu Aktivita 3. Rekonštrukcia vnútorných priestorov strednej zdravotníckej školy
Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa dosiahnu merateľné ukazovatele:
 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - 177 žiakov
 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl - 40 študentov na internáte
 • počet podporených COVP - 0
 • počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP - 1 Stredná zdravotnícka školy
 • počet renovovaných verejných budov - 1 obnovená budova pomocou prístavby
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov - 790 m2
 • postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach - 0
 • počet podporených internátov - 1 podporený internát

Výška finančných prostriedkov projektu

Zazmluvnená výška NFP
824 911,65 €
783 666,07 €
0,00 €
Finančný plán (3 záznamy)
Zdroj Zazmluvnená suma Percento
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
701 174,90
85,00
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie ŠR
82 491,17
10,00
9020 - Vlastné verejné
41 245,58
5,00

Harmonogram realizácie projektu

13
júl 2018
jún 2019
12

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Merateľné ukazovatele (5 záznamov)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0068
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
osoby
177,0000
P0768
Počet podporených internátov
počet
1,0000
P0310
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
počet
1,0000
P0374
Počet renovovaných verejných budov
počet
1,0000
P0614
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
m2
790,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Slovensko
Východné Slovensko
Prešovský kraj
Humenné
Humenné
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky

Zmluva
IROP-Z-302021K050-223-14
8.6.2018
14.6.2018
Dokumenty (1 záznam)
Názov dokumentu
CRZ Zmluva IROP-Z-302021K050-223-14.pdf

Dodávatelia

Dodávatelia (0 záznamov)
Názov IČO DIČ Iné identifikačné číslo

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
menej rozvinuté regióny
Áno
Nie
 • Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania
 • Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 • Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 • 050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 • 19 - Vzdelávanie
Typ územia
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
 • 03 - Integrované územné investície – iné
Stratégie RIUS (1 záznam)
Kód Názov
RIUS041PSK
Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020